Wychowanie przedszkolne

Agnieszka Łęcka–Chwała –

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca klasy „0” ,

logopeda przedszkolny i szkolny

 

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, nauczycielem filologii polskiej oraz logopedą i od sześciu lat pracuję jako wychowawca klasy zerowej w przedszkolu „Piotrusia Pana”. Ukończyłam Filologię Polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz specjalizację filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim – komparatystykę. Następnie podjęłam studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna z rytmiką na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku : Logopedia przedszkolna i szkolna w Opolu.

W Pracy z dziećmi kieruję się przede wszystkim sercem i troską o prawidłowy rozwój swoich małych podopiecznych. Realizuję podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji. Wspomagam i ukierunkowuję rozwój dzieci z wykorzystywaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. Moim głównym zadaniem jest jak najlepsze przygotowanie dzieci  do przekroczenia progu szkolnego. Zgodnie  z nową podstawą programową przeprowadzam w przedszkolu diagnozę dzieci 5 i 6 letnich dostosowując treść, metody  i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci. Rozpoznaję przyczyny i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka oraz wspieram rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

W trosce o harmonijny rozwój naszych przedszkolaków wykorzystuję elementy znanych, aktywizujących metod pracy, między innymi :

 

  • Metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską

 

Pracując od kilku lat w przedszkolu miałam okazję poznać wiele metod nauki czytania. Zastanawiając się jak pomóc sześciolatkom z problemami w nauce czytania zainteresowałam się metodą symultaniczno-sekwencyjną proponowaną przez znaną i cenioną Panią prof. J. Cieszyńską. U podstaw koncepcji leży nauka czytania sylabami, które są wprowadzane kolejno, ściśle z porządkiem określonym przez Twórczynię metody. Ustalony porządek jest naśladownictwem naturalnego prawidłowo rozwijającego systemu językowego-mowy dziecka. Dziecko w trakcie pracy tą metodą poznaję  spółgłoski zgodnie z kolejnością, w jakiej pojawiają się w mowie dziecka. Tak, więc podczas nauki czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną dzieci rozpoczynają naukę samogłosek, które możemy wypowiadać oraz odczytywać w izolacji. Pozostałe dźwięki-spółgłoski, przedszkolaki poznają w sylabach, które są w przeciwieństwie do samogłosek podstawowym elementem wyróżnianym przez dziecko w mowie. Zajęcia z wczesnej nauki czytania doskonale stymulują rozwój nie tylko każdego dziecka w wieku przedszkolnym, ale i dzieci młodszych.

 

  • Prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńskiej – „Dziecięcia matematyka”

 

Jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęc matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Dostarcza dziecku wiedzy matematycznej, w sposób zabawowy i twórczy, oparty przede wszystkim na doświadczeniu. Treść jest dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier.

 

  • Prof. Dr hab. Marta Bogdanowicz – „Metoda Dobrego Startu”

 

Zajęcia prowadzone tą metodą utrwalają orientację w schemacie ciała i przestrzeni oraz percepcję słuchową. Dzieci ćwiczą sprawność narządów oddechowych, poczucie rytmu, słuch muzyczny i fonematyczny oraz płynność ruchów. Metoda ta stwarza możliwości poznania wielozmysłowego.

 

  • Weronika Sherborne – „Metoda Ruchu Rozwijającego”

 

Metoda polega na stosowaniu ćwiczeń, które umożliwiają dziecku poznanie własnego ciała i poszczególnych jego części, nabywanie pewności ruchów i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu. Stosując metodę uczymy dzieci zgodnej współpracy w grupie i w zespole. Metoda pomaga dzieciom w zdobywaniu pewności siebie.

 

  • Elementy Pedagogiki Klanza

 

Zabawy proponowane przez pedagogów Klanzy sprzyjają aktywności wszystkich członków grupy, powodują integrację oraz dają silne doznania dzieciom.

 

  • Metoda Gimnastyki Twórczej C. Orffa, A.M. Kniessów

 

W metodzie tej wykorzystujemy różnorodne  pomoce np. szarfy, wstążki, piłki, które pomagają dzieciom w sposób twórczy wyrazić przeżycia wewnętrzne, tworzyć improwizację ruchowe, wyzwolić aktywność ruchową. Zabawy twórcze pozwalają dzieciom przeżyć zadowolenie, radość, a to pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy.

 

Stronę wykonał: tedenet © 2014